Oprogramowanie

ERGON – system pomiaru energii

EMH, Elster, Itron, Landis+Gyr, Pozyton

 

Cyfrowy System Monitorowania Energii został opracowany ze względów racjonalnych – tak jak każdy przemyślany system kontroli i sterowania, ma przynosić w kolejnych latach eksploatacji określony dochód, będąc jednocześnie przykładem nowoczesnej myśli technicznej. U źródeł sukcesu rynkowego systemu Ergon tkwi idea poszanowania energii. W naszej rzeczywistości przemysłowej zapewnienie optymalizacji zużycia mediów energetycznych ma istotne znaczenie dla kosztów wytwarzania, co jest cechą pierwszą programu. Równie istotnym celem systemu Ergon jest podniesienie jakości sterowania, poprawa bezpieczeństwa pracy, gospodarki remontowej a w efekcie podniesienie jakości zarządzania. Oferując Waszemu Przedsiębiorstwu system Ergon mamy głębokie przekonanie, poparte licznymi przykładami, o celowości stosowania cyfrowych systemów kontroli i sterowania.

 

FUNKCJE SYSTEMUMEDIARAPORTY I HARMONOGRAMYMODUŁ ALARMÓWBILANS DOBOWY DLA RYNKU ENERGII
Do głównych funkcji systemu Ergon należą:
• Bieżący monitoring pomiarów z aktualizacją co 1 min. na czytelnych synoptykach i wykresach
• Alarmowanie przekroczeń
• Archiwizacja pomiarów rozliczeniowych w bazie danych SQL
• Wbudowane raporty
• Moduł EXCEL umożliwiający utworzenie niestandardowego raportu
• Harmonogram raportów
• Funkcje dla rynku bilansującego (TPA)
• Praca wielostanowiskowa
• Różne kanały komunikacji (RS-232, RS-485, Ethernet, modem analog., modem GSM, GPRS, CSD)
Program posiada zaimplementowane protokoły odczytowe urządzeń:
• Liczniki ciepła: LEC-4 i LEC-5 (KFAP Kraków), CF50, CF55, CF Echo (Actaris/Schlumberger), Supercal 432, 531 (Aquaterm), CALEC (Aquametro), CRP-04, CRP-05, CRP-05P (Hydro-Eco-Invest), Masstrol (Kessler-Ellis)
• Liczniki gazu: Mac MAT II (PLUM), CMK-02 (COMMON),
• Liczniki przepływu: MP-210 (MESKON)
• Pomiary energii elektrycznej
• Koncentratory impulsów: ADAM 5510 (Advantech)
Istnieje możliwość opracowania i wprowadzenia nowych protokołów odczytowych urządzeń do rejestracji innych mediów. ERGON_2010 umożliwia prezentowanie stanów sygnalizowanych przez wyjścia dwustanowe (np. otwarcie rozdzielni). Zaimplementowanie nowych protokołów odczytowych oraz sygnalizacji stanów urządzeń wymaga indywidualnego wdrożenia i instalacji obiektowej.
Raporty służą do tworzenia zestawień danych pomiarowych wraz z wykresami, a także umożliwiają tworzenie danych przeliczonych na podstawie pozyskanych pomiarów, np. zestawienia kosztów zużytej energii w wybranym okresie czasu. Raporty zapisywane są w wyznaczonym katalogu na komputerze.
Oprócz wbudowanych raportów (dzienny, miesięczny itd.) program umożliwiająca tworzenie własnych raportów, na bazie arkusza kalkulacyjnego EXCEL
Pozostałe raporty (wbudowane) w systemie:
• Moce maksymalne w okresach rozliczeniowych
• 10 mocy maksymalnych w wybranym miesiącu
• Stany liczydeł na koniec okresu rozliczeniowego
• Rejestr zdarzeń licznika
Eksport danych – format PTPiREE
Oprogramowanie pozwala na tworzenie plików w formacie o umownej nazwie PTPiREE. Format ten jest często stosowany jako ujednolicony format dla celów wymiany danych pomiarowych.
W oprogramowaniu ERGON_2010 pliki PTPiREE tworzone są zawsze jako pliki godzinowe (zgodnie z definicją formatu PTPiREE). Jeżeli system pracuje z okresami pomiarowymi (okresami integracji) o wielkości 15 minut, poszczególne okresy zostaną zsumowane w celu utworzenia wartości godzinowych.
Raport typu Eksport pomiarów
Raport ten służy do eksportu danych pomiarowych do plików tekstowych.
Dostępne są dwa rodzaje raportu różniące się formatem zawartości
Harmonogram raportów
Harmonogram raportów służy do automatycznego generowania raportów.
Moduł alarmów to mechanizm umożliwiający bieżącą kontrolę wartości pomiarów. Pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie dowolnej liczby alarmów poprzez określanie kryteriów ich generowania, a także sposobu powiadamiania o ich wystąpieniu (komunikat na ekranie monitora, sygnał dźwiękowy, zewnętrzne urządzenia).
Moduł alarmów umożliwia wygodne przeglądanie historii wygenerowanych alarmów z możliwością wyboru prezentacji wszystkich lub poszczególnie zdefiniowanych alarmów oraz daty ich wystąpienia.
Moduł TPA obejmuje mechanizm wspomagający prognozowanie zamówienia energii w ramach rynku energii.Pozwala na monitorowanie w oknie strażnika bieżącego zużycia energii w odniesieniu do energii wcześniej zamówionej.Program podaje zalecenie mocy aby ułatwić użytkownikowi prawidłowe zrealizowanie zamówienia.